2016 

 

2015

GC 2015 Agenda.pdf 

GC 2015 Minutes.pdf 

GC 2015 Presentation - Review Background.pptx 

GC 2015 Presentation -Trustees.pptx 

GC 2015 Presentation - Conclusions.pptx 

GC 2015 Presentation - Choices.pptx 

GC 2015 Presentation - Review of Africa Associations.pptx 

GC 2015 Presentation Review of America Caribbean Associations.pptx 

GC 2015 Presentation Review of Asia Pacific Associations.pptx 

GC 2015 Presentation - Strategic Plan Progress Presentation.pptx 

GC 2015 Presentation - Infant Health Mother and Baby.pptx 

GC 2015 Presentation - Trustees Risk Register.pptx

GC 2015 Presentation - Lord Prior Governance Review.pptx 

 

2014

GC 2014 Agenda.pdf 

GC 2014 Minutes.pdf 

GC 2014 Presentation - BrkOut1.pdf 

GC 2014 Presentation - BrkOut2.pdf 

GC 2014 Presentation - Induction.pdf 

GC 2014 Presentation - Measurement.pdf 

GC 2014 Presentation - Financial Overview.pdf 

GC_2014 Presentation - Governance Must Anon.pdf 

GC 2014 Presentation - Strategic Plan Progress.pdf

 

2013

GC 2013 - Agenda.pdf 

GC 2013 - Minutes.pdf 

GC 2013 Presentation - Common LF.pdf 

GC 2013 Presentation - IDP.pdf 

GC 2013 Presentation - Measurement.pdf 

GC 2013 Presentation - Profile.pdf 

GC 2013 Presentation - Script.pdf 

GC 2013 Presentation - Strategic Plan Progress.pdf 

GC 2013 Presentation - US Priors Brief St John voluntary service programme.pdf 

GC 2013 Presentation by Neil Conn.pdf  

GC 2013 Presentation by Prelate.pdf 

GC 2013 Presentation - Final Neil Conn.pdf