2017

GC 2017 Agenda.pdf

GC 2017 Minutes.pdf

GC 2017 Presentation - Measurement_Exercise_2016.pptx

GC 2017 Presentation -  Associations.pptx

GC 2017 Presentation - St John Commonwealth Map.pdf

GC 2017 Presentation - St John around the world trailer video

 

2016 

GC 2016 Agenda 5 May.pdf 

GC 2016 Minutes_Final.pdf

GC 2016 Presentation - Breakout.pptx

GC 2016 Presentation - Final Governance Must.pptx

GC 2016 Presentation Intl Progrs & Assn Support - 2016-05-24.pptx

GC 2016 Presentation - Measurement Exercise 2016.pptx

GC 2016 Presentation - Risk register.pptx

GC 2016 Presentation - Strategic Plan Progress Presentation.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJ Eye Hospital Grand Council Presentation.pptx 

 

GC 2016 Presentation - SJ Wales - KMD.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJA Jamaica 2016-05-18.ppt

 

GC 2016 Presentation - SJA_Zimbabwe_2016-05-27_Pt_1.pptx

GC 2016 Presentation - SJA_Zimbabwe_2016-05-26_Pt_2.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJ Singapore.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJA Sri Lanka.ppt

 

GC 2016 Presentation - The Priory of Canada in the Service of Humanity 2016 Part 1.pptx

GC 2016 Presentation - The Priory of Canada in the Service of Humanity 2016 Part 2.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJ Hong Kong - Dr Mok - Community Service 2016 (Chairman) Part 1.pptx

GC 2016 Presentation - SJ Hong Kong - Dr Mok - Community Service 2016 (Chairman) Part 2.pptx 

GC 2016 Presentation - SJ Hong Kong - Dr Mok - Community Service 2016 (Chairman) Part 3.pptx

GC 2016 Presentation - SJ Hong Kong - Dr Mok - Community service 2016 (Chairman) Part 4.pptx

 

GC 2016 Presentation - SJA Australia FAIS Presentation May 2016.pptx

 

2015

GC 2015 Agenda.pdf 

GC 2015 Minutes.pdf 

GC 2015 Presentation - Review Background.pptx 

GC 2015 Presentation -Trustees.pptx 

GC 2015 Presentation - Conclusions.pptx 

GC 2015 Presentation - Choices.pptx 

GC 2015 Presentation - Review of Africa Associations.pptx 

GC 2015 Presentation Review of America Caribbean Associations.pptx 

GC 2015 Presentation Review of Asia Pacific Associations.pptx 

GC 2015 Presentation - Strategic Plan Progress Presentation.pptx 

GC 2015 Presentation - Infant Health Mother and Baby.pptx 

GC 2015 Presentation - Trustees Risk Register.pptx

GC 2015 Presentation - Lord Prior Governance Review.pptx 

 

2014

GC 2014 Agenda.pdf 

GC 2014 Minutes.pdf 

GC 2014 Presentation - BrkOut1.pdf 

GC 2014 Presentation - BrkOut2.pdf 

GC 2014 Presentation - Induction.pdf 

GC 2014 Presentation - Measurement.pdf 

GC 2014 Presentation - Financial Overview.pdf 

GC_2014 Presentation - Governance Must Anon.pdf 

GC 2014 Presentation - Strategic Plan Progress.pdf